You are:

Glassesc

 

Cymraeg


Chwilio'n cofrestri

 

Ein pwrpas yw amddiffyn y cyhoedd drwy hyrwyddo safonau uchel o addysg, ymddygiad a pherfformiad ymhlith optegwyr. Ar hyn o bryd rydym yn cofrestru rhyw 26,000 o optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol a busnesau optegol. Yn chwilio am optegydd yn eich ardal chi? Eisiau cwyno am ymarferwr gofal llygaid? Neu efallai eich bod newydd gymhwyso fel optometrydd ac angen cofrestru gyda ni cyn i chi ddechrau ymarfer. Beth bynnag rydych yn chwilio amdani, gallwch ddefnyddio’r wefan hon i ddod o hyd i’r wybodaeth sy’n addas i chi.

Credwn fod darpariaeth ddwyieithog yn bwysig fel mater ansawdd gwasanaeth nid fel gofyniad cyfreithiol yn unig. Wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru, byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Cynllun Iaith Gymraeg:

Acrobat Reader icon Cynllun Iaith Gymraeg
 

Beth ydych chi eisiau ei wneud?

Dysgu amdanom ni
Cynllun strategol
Cwyno am optegydd
Darllen am y safonau y mae’n rhaid i optometryddion ac optegwyr dosbarthu sy’n cofrestru gyda’r GOC eu bodloni
Darllen ein hadroddiad blynyddol
Chwilio’n cofrestri
Prynu lensys cyffwrdd cosmetig
Pam dewis gyrfa ym maes gofal llygaid?
Canllawiau’r GOC ar gyfer Tystion yng Ngwrandawiadau’r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer
Cysylltwch â ni

 

Dysgu amdanom ni

Rydym yn amddiffyn y cyhoedd drwy:

1. Gosod safonau ar gyfer addysg optegol, hyfforddiant, perfformiad ac ymddygiad;
2. Cymeradwyo’r cymwysterau sy’n arwain at gofrestriad;
3. Cyhoeddi cofrestr o weithwyr proffesiynol, myfyrwyr a busnesau gofal llygaid yn y DU; ac
4. Ymchwilio a gweithredu ynghylch pryderon am unrhyw un sydd wedi cofrestru gyda ni.

Am fwy o wybodaeth am bwy ydym ni a’r hyn rydym yn ei wneud, lawrlwythwch ein llyfryn ‘Amdanom Ni’:

Acrobat Reader icon Amdanom ni - Cyngor Optegol Cyffredinol
Acrobat Reader icon Pwy sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol?

Acrobat Reader icon Cynllun Strategol - Ebrill 2017 i Fawrth 2020

 


Cwyno am optegydd

Os ydych yn dymuno cwyno am addasrwydd optegydd cofrestredig i ymarfer, mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein llyfryn, 'Sut i gwyno am optegydd':

Acrobat Reader icon Sut i gwyno am optegydd

I gwyno am optegydd cofrestredig, y cam cyntaf yw llenwi’r 'ffurflen ymchwilio', a’r ffurflen 'cael copïau o gofnodion optegol'. Mae’r ddwy ar gael i’w lawrlwytho:

Acrobat Reader icon Ffurflen Ymchwilio
Acrobat Reader icon Cael copïau o gofnodion optegol perthnasol

 

Cwynion ac Adborth am y Cyngor Optegol Cyffredinol

Mae’r polisi hwn yn amlinellu sut allwch chi godi cwyn neu roi adborth am ein polisïau, prosesau, cyflogeion, aelodau neu bobl eraill sy’n gweithio i ni. Hefyd gallwch ddefnyddio’r polisi hwn i roi gwybod i ni sut mae darparwr cwrs Addysg Optegol neu CET neu’r OCCS (Gwasanaeth Cwynion Defnyddwyr Optegol) wedi ymdrin â chwyn rydych wedi ei chodi gyda nhw.

Mae’r polisi hwn yn esbonio sut byddwn yn ymdrin â’ch cwyn a beth i’w ddisgwyl yn ystod y broses.

  Acrobat Reader icon Cwynion ac Adborth am y Cyngor Optegol Cyffredinol


Darllen am y safonau y mae’n rhaid i optometryddion ac optegwyr dosbarthu sy’n cofrestru gyda’r GOC eu bodloni

Mae’r sawl sy’n cofrestru gyda ni dan ddyletswydd i ymddwyn yn broffesiynol ac yn barchus ym mhob agwedd ar eu gwaith. Cewch ddarllen am y safonau y gallwch eu disgwyl gan eich optegydd yn ein llyfryn, “Beth i'w ddisgwyl gan eich optegydd”:

Acrobat Reader icon Beth i’w ddisgwyl gan eich optegydd

Fel rheoleiddiwr y proffesiynau optegol yn y DU, mae gennym gyfrifoldeb statudol dros bennu safonau ar gyfer optometryddion, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optegol a busnesau optegol.

Acrobat Reader icon Safonau Ymarfer ar gyfer Optometryddion ac Optegwyr Dosbarthu
Acrobat Reader icon Safonau Ymarfer ar gyfer Myfyrwyr Optegol
  
Acrobat Reader icon Safonau ar gyfer Busnesau Optegol (mewn grym o fis Hydref 2019)

 

Acrobat Reader icon Adroddiad Blynyddol 2016/17
Acrobat Reader icon Adroddiad Blynyddol 2015/16
Acrobat Reader icon Adroddiad Blynyddol 2014/15
Acrobat Reader icon Adroddiad Blynyddol 2013/14
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09

 

Mae adroddiadau blynyddol blaenorol ar gael yn www.optical.org/en/news_publications/Publications/annual_reports_archive.cfm yn Saesneg yn unig.

 

Cyhoeddiadau’r GOC mewn copi caled

I gael copïau papur o unrhyw un o’r cyhoeddiadau hyn, ysgrifennwch at ein hadran Gyfathrebu yn 10 Old Bailey, Llundain, EC4M 7NG. Neu anfonwch neges e-bost at communications@optical.org
 

Chwilio’n cofrestri

Cewch chi chwilio’r Cofrestri Optegwyr am optometrydd, optegydd dosbarthu, myfyriwr optegol neu gorff corfforaethol cofrestredig. Cewch chi ddefnyddio’r cofrestri hefyd i ddod o hyd i optegydd yn eich ardal chi. Cewch chi ddarllen am bwysigrwydd gwirio bod eich optegydd wedi cofrestru drwy lawrlwytho'r llyfryn hwn:
Acrobat Reader icon Gwiriwch fod eich optegydd wedi cofrestru
 

Chwilio'n confrestri


Prynu lensys cyffwrdd cosmetig
 

Acrobat Reader icon Prynu lensys cyffwrdd cosmetig

Pam dewis gyrfa ym maes gofal llygaid? Pam dewis gyrfa ym maes gofal llygaid?

Canllawiau'r GOC ar gyfer Tystion yng Ngwrandawiadau'r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer Canllawiau'r GOC ar gyfer Tystion yng Ngwrandawiadau'r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer

 


Cysylltwch â ni

Mae’r adran hon yn dweud wrthych sut i gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Ein cyfeiriad
10 Old Bailey
Llundain
EC4M 7NG

Rhifau cyswllt
Ffôn: +44 (0)20 7580 3898
Ffacs: +44 (0)20 7307 3939

E-bost
E: goc@optical.org

Oriau swyddfa
9:00 - 17:00 Llun - Iau
9:00 - 16:45 Gwener


Map o swyddfa’r GOC
 

 

Content Panels

Chwilio'n cofrestri

Chwilio'n cofrestri

Cewch chi chwilio’r Cofrestri Optegwyr am optometrydd, optegydd dosbarthu, myfyriwr optegol neu gorff corfforaethol cofrestredig.

Chwilio'n confrestri

Cysylltwch a ni

Cysylltwch a ni

Mae’r adran hon yn dweud wrthych sut i gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Cysylltwch â ni

Cwyno am optegydd

Cwyno am optegydd

Os ydych yn dymuno cwyno am addasrwydd optegydd cofrestredig i ymarfer, mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein llyfryn, 'Sut i gwyno am optegydd':

Cwyno am optegydd

Darllen ein hadroddiad blynyddol

Darllen ein hadroddiad blynyddol

Mae ein hadroddiad blynyddol ar gael yn y Gymraeg ac yn cynnig trosolwg o’n holl waith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Darllen ein hadroddiad blynyddol