You are:

glasses4c

 

 

GOC consults on Welsh Language Scheme / GOC yn ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg

5 Jun 2009

Back to news listing

GOC yn ymgynghori ar Gynllun Iaith Gymraeg
 

The General Optical Council (GOC) has today launched a consultation on its proposed Welsh Language Scheme. Anyone with an interest in the GOC’s work is encouraged to offer their suggestions and feedback on the draft proposals.

Under the scheme, when providing services to the public in Wales the GOC will aim to treat the English and Welsh languages equally.

Kate Fielding, GOC Director of Communication and Information, said: “Bilingual provision plays a crucial role in enabling the Council to deliver high-quality services to the Welsh-speaking public. Our Welsh Language Scheme needs to be fit for purpose, and we’re asking for stakeholder input to help us achieve this.”

Measures outlined in the draft proposals include:

  • Making public/ patient areas of the GOC website available in Welsh;
  • Producing a Welsh version of the GOC Annual Report;
  • Offering witnesses in Fitness to Practise hearings the opportunity to address the hearing in Welsh; and
  • Maintaining a database of individuals and organisations who wish to correspond in Welsh.

The consultation has been distributed to patient and public groups, optical and regulatory bodies, community health councils, and Welsh-speaking community contacts. Public notices of the consultation are also appearing in The Western Mail and the Welsh-language magazine Golwg.

The consultation closes on 11 September. For more information or to obtain a paper copy, please contact Naomi Ford on 020 7307 3468.

View and respond to the consultation. 

ENDS

For further information please contact:
Clare Millington
Communications Manager
General Optical Council
t: 020 7307 3473
e: cmillington@optical.org

About the General Optical Council:
The GOC is the regulator for the optical professions in the UK. Its purpose is to protect the public by promoting high standards of education, performance and conduct amongst opticians. The Council currently registers around 23,500 optometrists, dispensing opticians, student opticians and optical businesses.

Notes for editors:

1. As a public body the GOC is required by the Welsh Assembly Government, under the Welsh Language Act 1993, to prepare a Welsh Language Scheme.


Gymraeg

Mae’r Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar ei Gynllun Iaith Gymraeg arfaethedig. Mae unrhyw un sydd â diddordeb yng ngwaith y GOC yn cael ei annog i gynnig sylwadau ac adborth ar y cynigion drafft.

O dan y cynllun, wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru nod y GOC fydd trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Dywedodd Kate Fielding, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Gwybodaeth y GOC: “Mae darpariaeth ddwyieithog yn chwarae rôl hanfodol mewn galluogi’r Cyngor i gyflwyno gwasanaethau o’r radd flaenaf i’r cyhoedd sy’n siarad Cymraeg. Mae angen i’n Cynllun Iaith Gymraeg fod yn addas at ei ddiben, ac rydym yn gofyn am fewnbwn gan ein rhanddeiliaid i’n helpu i gyflawni hyn.”

Mae’r mesurau sy’n cael eu hamlinellu yn y cynigion drafft yn cynnwys:

  • Trefnu bod rhannau o wefan y GOC ar gyfer y cyhoedd/ cleifion ar gael yn y Gymraeg;
  • Cynhyrchu fersiwn Gymraeg o Adroddiad Blynyddol y GOC;
  • Cynnig y cyfle i dystion mewn gwrandawiadau Ffitrwydd i Ymarfer annerch y gwrandawiad yn y Gymraeg; a
  • Chynnal cronfa ddata o unigolion a sefydliadau sy’n dymuno gohebu yn y Gymraeg.

Mae’r ymgynghoriad wedi cael ei ddosbarthu i grwpiau cleifion a chyhoeddus, cyrff optegol a rheoleiddio, cynghorau iechyd cymuned, a chysylltiadau cymunedol Cymraeg eu hiaith. Mae hysbysiadau cyhoeddus am yr ymgynghoriad yn ymddangos hefyd yn The Western Mail a’r cylchgrawn Cymraeg Golwg.

Mae’r ymgynghoriad yn dod i ben ar 11 Medi. Am fwy o wybodaeth neu i gael copi papur, cysylltwch â Naomi Ford ar 020 7307 3468.

Gweld ac ymateb i’r ymgynghoriad

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Clare Millington
Rheolwr Cyfathrebu
Y Cyngor Optegol Cyffredinol
ff: 020 7307 3473
e: cmillington@optical.org

Ynghylch y Cyngor Optegol Cyffredinol:
Y GOC sy’n rheoleiddio’r proffesiynau optegol yn y Deyrnas Unedig. Ei ddiben yw amddiffyn y cyhoedd drwy hyrwyddo safonau uchel o addysg, perfformiad ac ymddygiad ymhlith optegwyr. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cofrestru rhyw 23,500 o optometregwyr, optegwyr dosbarthu, myfyrwyr optometreg a busnesau optegol.

Nodiadau i olygyddion:
1. O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ei gwneud yn ofynnol i’r GOC, fel corff cyhoeddus, baratoi Cynllun Iaith Gymraeg.
 

 

Content Panels

Search our registers

Search our registers

Find a registered individual practitioner or business.

Hearings

Hearings

Information about our upcoming fitness to practise hearings.

Press releases

Press releases

Read the latest news from the GOC

Patient leaflets

Patient leaflets

We provide various leaflets and booklets for optical patients